AVG Privacyverklaring

Het verwerken van persoonsgegevens

Onder De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat men moet kunnen aantonen dat men handelt in overeenstemming met de AVG. Men toont dit o.a. aan d.m.v. een privacybeleid en een register van verwerkingsactiviteiten. Verantwoordelijke binnen Nederland voor toezicht op naleving van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Grondslagen

Persoonsgegevens zijn gegevens van identificeerbare natuurlijke personen. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt, als dit gebeurt op basis van ten minste één van de volgende grondslagen:

 1. er is ondubbelzinnig en actief toestemming van de betrokkene (lees: cliënt);
 2. de verwerking is noodzakelijk voor:
 • de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is (lees: behandelovereenkomst);
 • te voldoen aan ene wettelijke verplichting (lees: dossiervorming);
 • bescherming van vitale belangen;
 • vervulling van een taak van algemeen belang of publiekelijke taak;
 • behartiging van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering).

 

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde metingen,  onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen er gegevens in het dossier worden opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


In deze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik bij waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Rechten van de cliënt

Als cliënt heeft u het recht op de hoogte te zijn van de inhoud van uw dossier. Dit heet ‘inzagerecht’.U kunt daartoe een verzoek indienen bij de behandelaar. Binnen 14 dagen zal de behandelaar het mogelijk maken uw dossier in te zien. Daarnaast heeft u nog andere rechten:

 • inzagerecht;
 • recht op rectificatie;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klantnummer (patiëntcode)
 • uw geboortedatum
 • uw bsn (dit mag alleen met uw toestemming)
 • de datum van de factuur
 • de datum van de behandeling
 • omschrijving van de verrichting: behandeling / kruidenrecept(en) / supplement(en)
 • betaalwijze

 

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website.

Lid van NVTCG Zhong en van KAB